Al hadaf daf yomi. זצש ףדה לע א"ע 'ב ףד ףד xtq scdlrsc dkeqzkqnlr ¨ &#...

ףדה לע א"ע ו"טק ףד - תומבי ףד דעש øùòäùîç÷øô à"òå

1.00x. 0.75x. 0.5x. 10. This shiur has been dedicated by. Ozer Mordche Fried, l’eluy nishmas his grandfather, R’ Dov ben R’ Mordche Yehudah, on his yahrtzeit. Sashya Clark, l’eluy nishmas her mother, Julie Accola, on her yahrtzeit. Hebrew. English.Daf Yomi B'Iyun - Real Clear Daf; Daf Yomi Masechta Review; Daf Yomi MoeMents; Daf Yomi Quiz; Daf Yomi by Rabbi Eli Stefansky; Daf Yomi with David Retter; Daf Yomi with Rabbi Bernath; Daf Yomi with Rabbi Bornstein; Daf Yomi with Rabbi Elefant; Daf Yomi with Rabbi Elefant - Cycle 14; Daf Yomi with Rabbi Gavriel Friedman; Daf Yomi with Rabbi Lebowitz Al Hadaf is designed to be of interest and helpful to beginners of Talmud study as well as for scholars and experienced students - and everyone in between! If you're looking for a publication to enhance your Daf Yomi study, or even just for some constructive reading during your daily commute, you've come to the right place. REID BITES: 2-10 minute clips from the Daf Yomi shiurim by Sruly Bornstein CLICK HERE _____ Learn on our exclusive Daf Yomi APP available free on iTunes & Google Play App Stores. Listen to Full Audio Shiurim with daf image & Hashtags related to the daf, Reid Bites, and more! Get It all Here (Free): APP PODCAST óãä ìò á"ò'ìãéîú óã ñú åì 'éä àì àîìãã ,ïë øîåì à"à ,â"äë ìò èéìçäì ìáà.ì"ëò ìåãâ ìå÷:ïàë æ"îøä ìå÷ åøôñá ì"öæ úåëæ äùî åðéáø áúëå ףדה לע א"ע 'ב ףד - תובותכ ףד חכ.'åë éòéáøä íåéì úàùð äìåúá:äðùîá:äðùîä éøáã ùøôî (íéèôùî 'ô) êìîéìà íòåð ÷"äñá úàø÷ðù'÷ääðéëùìæîøäìåúá,éòéáøíåéìúàùð äìåúá,ìàøùé úìåúá íå÷ (á ,ä ñåîò) 'àðù åîë äìåúáRabbi Elefant's new Cycle 14 Daf Yomi shiur is available on the AllDaf Daf Yomi Platform and OUTorah.org. Rabbi Elefant discusses classic commentaries including practical Halacha rulings. Subscribe to Podcast Kidushin 59- Daf Cycle 14 Rabbi Moshe Elefant 56 min 33 sec Kidushin 58- Daf Cycle 14 Rabbi Moshe Elefant 46 min 27 secDaf Yomi with Rabbi Rosner. Gives brief insight into all the critical Sugyos of the Daf in a clear and concise manner . Subscribe to Podcast. Kidushin 61. Rabbi Shalom Rosner 51 min 19 sec. Kidushin 60. Rabbi Shalom Rosner 49 min 16 sec. Kidushin 59. Rabbi Shalom Rosner 52 min 56 sec.Thank You For Learning The Daf Yomi Today With Us!00:00 - Good Morning00:11 - Mazel Tov!00:36 - Pics/Emails04:37 - Why Daf Yomi?11:06 - Sponsors14:28 - Amud ...Rabbi Elefant's new Cycle 14 Daf Yomi shiur is available on the AllDaf Daf Yomi Platform and OUTorah.org. Rabbi Elefant discusses classic commentaries including practical Halacha rulings.óãä ìò à"òä"òóã óã òù íâ äàøå .ù"ò éøù åæ äëìä ãåîììù y äëìä ú"ø äìà'ä äðåîàä ãåñé ìòáî (ñ 'îò) ì"æ õéùéôì î"øì ïåøëæä øôñáRabbi Elefant's new Cycle 14 Daf Yomi shiur is available on the AllDaf Daf Yomi Platform and OUTorah.org. Rabbi Elefant discusses classic commentaries including practical Halacha rulings. Subscribe to Podcast Kidushin 59- Daf Cycle 14 Rabbi Moshe Elefant 56 min 33 sec Kidushin 58- Daf Cycle 14 Rabbi Moshe Elefant 46 min 27 secAs the excitement of the Siyum HaShas transitions into the daily grind of keeping up with "the daf," I'd like to offer a different perspective of Gemara learning by focusing not as much on the Gemara's content, but its form.. Discussions in the Gemara begin with Mishnayos, simple and straightforward statements, typically about Jewish law. The Gemara then proceeds to dissect these ...זר ףדה לע א"ע ו"ל ףד - ןיטיג ףד î"î ,ïðáøãî éåä úéòéáùäã àëéä ë"âã ,øåù øåëáä éøáãë äèéîù íåùî úååìäìî íéòðîðå ìåáæåøô íéùåò àì íàכאן תוכלו לעיין בדף היומי באמצעות הגליון ולהעשיר את ידיעותיכם סביב הדף היומיWelcome to Al Hadaf, the daily companion for Daf Yomi learners. Join the thousands of gratified readers world-wide who have been enjoying Al Hadaf for over 10 years! Al …Thursday October 12, 2023 27 Tishri 5784 Today's Daf is Kiddushin 60 23 days left until we start Bava KamaFeb 18, 2020 · A practical daf-yomi tool that explains and elaborates on one or two topics from each daf. Al Hadaf is a widely used 24-page English-language Daf Yomi journal sent out once a month (in advance of the upcoming dafim), via regular mail or e-mail, for a small annual subscription fee.Since each dvar Torah is self-contained and […] Learning on the Marcos and Adina Katz YUTorah site is sponsored today by Dr. Barry and Marcia Levinson in honor of their children and grandchildren and by Solomon Monderer for a refuah shleimah for Leora bat Rifka and by Rabbi Jeffrey and Debbie Orkin in memory of Rabbi Orkin's mother, Devora Etta bas Moshe, Dolores Orkin. Online study of the ...Dec 8, 2008 · Learning on the Marcos and Adina Katz YUTorah site is sponsored today by Dr. Barry and Marcia Levinson in honor of their children and grandchildren and by Solomon Monderer for a refuah shleimah for Leora bat Rifka and by Rabbi Jeffrey and Debbie Orkin in memory of Rabbi Orkin's mother, Devora Etta bas Moshe, Dolores Orkin. Online study of the ... c’’’’’’’’’’’’’—‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘cProgram Pembelajaran. Kelas dasar selama 1 tahun di ma’had darussalam akan mempelajari berapa-berapa ilmu sebagai berikut: Fiqh (Matan Safinatun Najah, Matan …Al HaDaf- the Daf Yomi Companion A publication designed to enhance Talmud study, Al HaDaf has material available by subscription for both beginners and advanced students. It also has material available for a shorter daily Limud program. He is the author of the “Dalet Amot of Halacha” series (8 volumes), Rabbinic Director of United with Israel and a RA”M at a number of yeshivot. Rabbi Enkin welcomes halachic questions via WhatsApp: +972 58 579 1773. There exists a somewhat intriguing and lesser-known custom, the 'Behab' fast, to fast on a Monday, Thursday, and again on a ...ףדה לע א"ע ז"י ףד - ןישודק ףד דצ úå÷ðòäéúùäéäíéøöîáù,áúëäàøúùøôáúåôé íéðôáå ááì êôäéå" áåúëù ...זר ףדה לע א"ע ו"ל ףד - ןיטיג ףד î"î ,ïðáøãî éåä úéòéáùäã àëéä ë"âã ,øåù øåëáä éøáãë äèéîù íåùî úååìäìî íéòðîðå ìåáæåøô íéùåò àì íàóãä ìò àî÷àááÁíéðøãä óã çø àúééøåàã äåä ë"à ,øåñú àìã åàì ùéã øáåñù í"áîøä.èâ äëéøö äðéàå àúééøåàãî íéìåñô íéãòä íâåc’’’’’’’’’’’’’—‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘cDaniel was proactive in not wanting to partake of the non-kosher food and wine provided by Nebuchadnezzar's staff. He asked if he and his three friends could receive raw vegetables, instead. The steward replied, "If you four lose weight, while everyone else bulks up, the king will chop my head off!" Daniel persuaded the officer to give them a ...הל ףדה לע א"ע 'ב ףד - םירדנ ףד xtq scdlrsc mixcpzkqnlr ¨ ïåùàø÷øô à"ò'áóã íéîøçë íéîøçå íéøãðë íéøãð ééåðéë ìë äðùîá.úåøéæðë úåøéæðå úåòåáùë úåòåáùåäø óãä ìò á"ò'äúåúéøë óã ïéã ììë íäá ïéà ,(é äëìä íù) í"áîøä ë"ùîë äçùîä.÷"åãå äùåøé èáù øåñé àì ô"äò (é ,èî úéùàøá) ï"áîøä éøáãîå ìàøùé éëìîáã ïë øåøá ë"â äàøð 'åâå äãåäéîóãä ìò á"òä"ìúåãî óã ÷ú éáùåéìå ãåã úéáì çúôð øå÷î äéäé àåää íåéá" øîàðù.ë"ò ."äãðìå úàèçì íéìùåøéSeries page. A 29 minute energetic Daf Yomi shiur in Yiddish. Search Author. Search Gemara. KIDUSHIN 58 Rabbi Elimelech Friedman. 29:18. KIDUSHIN 57 Rabbi Elimelech Friedman. 32:00. Kidushin 56 Rabbi …Al Hadaf is a widely used 24-page English-language Daf Yomi journal sent out once a month (in advance of the upcoming dafim), via regular mail or e-mail, for a …Rabbi Moshe Davis. One of the more esoteric mitzvot in Parshat Ki Teitzeh is the mitzvah of Shiluach Haken, sending away the mother bird before taking the eggs. What makes this mitzvah so puzzling is the great reward the verse bestows on those who fulfill this commandment. If, along the road, you chance upon a bird’s nest, in any tree or on ...•Talmud Page is Crisp - Classic Tzuras Hadaf ... •Interactive Talmudic Dictionary •Automatic Daf Yomi Calendar •Easy Navigation Translation and elucidation by Rabbi Avrohom Kosman. What’s New. Mar 28, 2023. Version 4.6.5. Bugs fixed. Ratings and Reviews 3.6 out of 5. 10 Ratings. 10 Ratings. Jewish critic , 08/14/2013.óãä ìò á"òæ"èäìéòî óã ãôù ìáà ,ïúàîåèë 'éäé ïúìéëà øåñéàù áåúëä úøéæâ àåäå äàîåè ìù øåòéùä ìëåéå äàîåèì äîåã øåñéàä ïéà àîìòáאתר דרשו הוקם ונבנה לזיכוי הרבים וללא כוונות רווח על ידי עמותת דרשו ד' ועוזו ע.ר. 580384931 כל הזכויות שמורות. לתשומת לבכם: על כל התמונות המוצגות באתר חלים זכויות יוצרים ואין להשתמש בכל שימוש שהוא ללא היתר בכתב.Rabbi Moshe Elefant. Rabbi Moshe Elefant is Chief Operating Officer of OU Kosher and the maggid shiur of the Orthodox Union’s Daf Yomi webcast (whose 1,800 learners a day around the globe make his lectures the most popular Daf in the world). For listeners of the popular Talkline With Zev Brenner radio program, Rabbi Ele...Meoros HaDaf HaYomi: A discussion of contemporary topics by Maseches Verachos. ... Al Erusin Far Rockaway, Queens Feldheim Publishers Five Towns Jewish Times ...www.dafhachaim.org Daf Yomi Shiur, and review, with the tzuras hadaf on the page. www.8minutedaf.com Ramat Bet Shemesh Daf Yomi shiur by R’ Eli Stefansky. Two shiurim are posted daily — […]Rabbi Elefants Daf Yomi shiur has over 3,000 daily listeners, and covers many of the classic commentaries on the Daf, touching on many practical Halacha rulings. Search Author Search Gemara Kidushin 57 Rabbi Moshe Elefant 44:17 Kidushin 56 Rabbi Moshe Elefant 39:26 Kidushin 55 Rabbi Moshe Elefant 36:19 Kidushin 54 Rabbi Moshe Elefant 44:14גצ ףדה לע א"ע ז"י ףד - ןישודק ףד ÷ø íìúùî àåäù ìòåô ïéãë "êìòô 'ã íìùé" øîàù äæå úøåù ïëå ,äùòå ìòôù äî ÷ø ,íìúùî ä"åùîå ,åôåñáפורטל הדף היומי: קידושין נד. חיפוש מתקדם. לדף הקודם כ"א תשרי תשפ"ד : קידושין נד לדף הבא לדף אחר. ספריית שיעורי דף יומי. שמע / וידאו. פירוש שפה ברורה (נא-נז) דבר מלכות. ביאור 'חברותא' - פרק שני. חברותא.Kidushin 32- Daf Cycle 14. Rabbi Moshe Elefant 55 min 19 sec. Kidushin 31- Daf Cycle 14. Rabbi Moshe Elefant 50 min 34 sec. Load More. Rabbi Elefant's new Cycle 14 Daf Yomi shiur is available on the AllDaf Daf Yomi Platform and OUTorah.org. Rabbi Elefant discusses classic commentaries including practical Halacha rulings. 23 Minute Daf With Rabbi Hertzka Greenfeld. Rabbi Hertzka Greenfeld 18 min 35 sec. Rabbi Hertzka Greenfeld 18 min 1 sec. Rabbi Hertzka Greenfeld 17 min 18 sec. Rabbi Hertzka Greenfeld 17 min 18 sec. Rabbi Hertzka Greenfeld 21 min 44 sec. Rabbi Hertzka Greenfeld 21 min 11 sec. Rabbi Hertzka Greenfeld 22 min 32 sec.View all shiurim in this series. Kiddushin 58 01:19:39 Kiddushin 57 01:09:07 Kiddushin 56 42:58. Daf B'iyun is an all-encompassing Gemara Shiur by Rabbi Shalom Rosner with many lomdus pieces included.Iyov 41. Rabbi Shalom Rosner 20 min 37 sec. Iyov 40. Rabbi Shalom Rosner 21 min 9 sec. Iyov 39. Rabbi Shalom Rosner 20 min 33 sec. Iyov 38. Rabbi Shalom Rosner 22 min 46 sec. Iyov 37.Mishna on the Daf. Those who don’t have the time or the Gemara experience to study a daf per day can keep up with those who do by studying a daily Mishna that corresponds to the daily daf. Thus, when the daf yomi learner celebrates a siyum of a Gemara tractate the Mishna of the Daf learner will be able to share the jo...Shabbos 49 - Elisha Ba'al Knafayim. Menu. ... In addition to Rabbi Lebowitz’s widespread popularity for his famous “10 Minute Halacha” and Daf Yomi shiurim which can be found on YUTorah.org , ... DAF SERIES JEWISH HISTORY Pesukei HaDaf DAF IN PRACTICE DAF IN DEPTH DAF SUGYA view all series.Ohr Somayach Weekly Daf - Insights, explanations and comments from the seven pages of Talmud studied in the course of this week's worldwide Daf Yomi cycle by Rav Weinbach, Dean of Ohr Somayach. Al Hadaf has a wonderful bi-weekly newsletter that has been around since the 1990s. It is sent to subscribers for a fee by regular mail or e-mail.Rabbi Elefant's new Cycle 14 Daf Yomi shiur is available on the AllDaf Daf Yomi Platform and OUTorah.org. Rabbi Elefant discusses classic commentaries includin. ... DAF SERIES JEWISH HISTORY Pesukei HaDaf DAF IN PRACTICE DAF IN DEPTH DAF SUGYA view all series. Support Contact us About All Daf About Moznaim.הסש ףדה לע א"ע ב"יק ףד - תומבי ףד.'åë ïè÷ íáé:äðùîá.õìåç åðéàå íáééî ïè÷ã ïàë øàåáî õåìçì ìåëé åðéàù øâéçã áúë (å"ì 'éñ) á÷òé áù ú"åùáAl Hadaf has a wonderful bi-weekly newsletter that has been around since the 1990s. It is sent to subscribers for a fee by regular mail or e-mail. See their website for details, or email Rabbi Zev Dickstein at [email protected] or phone 845-356-9114.óãä ìò á"ò'áäãð óã çì àîéðã úå÷æçä ìë ìò àôéãò àåäã ïåîî ú÷æçá ù"ë ë"àå.òøôîì åúåãò ìñôðå àúåòéøì éúøú7,771 11 54. Add a comment. 3. There is a new free daf yomi app called "portal hadaf hyomi". The App includes many great features: The entire Talmud in clear fonts. Talmud lessons to listen to and download, in Hebrew, English and Yiddish. Articles, Leaflets,books and other helpful tools. A location map for venues in which you can attend …View all shiurim in this series. KIDUSHIN 61 33:23 KIDUSHIN 60 34:13 KIDUSHIN 59 32:29. Explore other popular mini-series. A 29 minute energetic Daf Yomi shiur in Yiddish. Rabbi Aryeh Lebowitz is the Rav of Beis Haknesses of North Woodmere (BKNW). He is also the Director of the Semicha program at Rabbi Isaac Elchanan Theological Seminary (RIETS) In addition to Rabbi Lebowitz’s widespread popularity for his famous “10 Minute Halacha” and Daf Yomi shiurim which can be found on YUTorah.org , along with …ףדה לע ב"ע ו"טק ףד - תומבי ףד ועש øåñéàä ìëå øåñéà íåù ïéà ø÷ù úáéúëá íàä àéä äìàùäå åà ,íéøçàì áúëä úà äàøîù äòùá ÷ø ìéçúîóãäìò á"ò'äóã óã î àøúá àááá øîàã äéîòèì ïðçåé 'øã àìà ,åúî íà äøáò ìëá åðéúðùîá ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìäã (à ,ãò÷)View all shiurim in this series. KIDUSHIN 61 33:23 KIDUSHIN 60 34:13 KIDUSHIN 59 32:29. Explore other popular mini-series. A 29 minute energetic Daf Yomi shiur in Yiddish.ףדה לע ב"ע ו"טק ףד - תומבי ףד ועש øåñéàä ìëå øåñéà íåù ïéà ø÷ù úáéúëá íàä àéä äìàùäå åà ,íéøçàì áúëä úà äàøîù äòùá ÷ø ìéçúîRabbi Elimelech Friedman 30 min 30 sec. KIDUSHIN 32. Rabbi Elimelech Friedman 25 min 46 sec. KIDUSHIN 31. Rabbi Elimelech Friedman 30 min 45 sec. KIDUSHIN 30. Rabbi Elimelech Friedman 27 min 58 sec. A 29 minute energetic Daf Yomi shiur in Yiddish.46:18. KIdushin 34 Rabbi Shalom Rosner. 42:19. Kidushin 33 Rabbi Shalom Rosner. 45:26. Kidushin 32 Rabbi Shalom Rosner. 45:56. Load More. Gives brief insight into all the critical Sugyos of the Daf in a clear and concise manner . Add a comment. 3. There is a new free daf yomi app called "portal hadaf hyomi". The App includes many great features: The entire Talmud in clear fonts. Talmud lessons to listen to and download, in Hebrew, English and Yiddish. Articles, Leaflets,books and other helpful tools. A location map for venues in which you can attend "Daf Hayomi" …Daf Yomi Masechta Review. The "Daf Yomi Masechta Review" is an easy to follow audio “chazara” system which helps people review and remember the Gemaras they’ve learned. Each 30 minute segmentprovides the highlights of an average of 8-10 blatt/pages of talmud. It is perfect for those who want to quickly and easily review a fe...Created under the auspices of the OU, All Daf is a revolutionary learning platform where users experience the Daf from both an individualized and holistic perspective. All Daf's broad range of topics are channeled through personalized, user-friendly feeds, which adapt to each learner's interests.Series page. Daf Simanim provide a highly effective way to review and remember three key points on every daf. They employ the Peg System Memory Method whereby the points are connected to a symbol for each daf via a creative story or picture. This enables one to actively retrieve the material systematically, review the dapim by memory, and ...Download the All Daf App. DAILY DAF YOMI Rabbi Aryeh Lebowitz Rabbi Eli Mansour Rabbi Eluzar Nissan Rubin Rabbi Moshe Elefant Rabbi Shalom Rosner Rabbi Sruly Bornstein Rabbi Shlomie Schwartzberg Rabbi Zecharia Resnik זר ףדה לע א"ע ו"ל ףד - ןיטיג ףד î"î ,ïðáøãî éåä úéòéáùäã àëéä ë"âã ,øåù øåëáä éøáãë äèéîù íåùî úååìäìî íéòðîðå ìåáæåøô íéùåò àì íà1.00x. 0.75x. 0.5x. 10. This shiur has been dedicated by. Ozer Mordche Fried, l’eluy nishmas his grandfather, R’ Dov ben R’ Mordche Yehudah, on his yahrtzeit. Sashya Clark, l’eluy nishmas her mother, Julie Accola, on her yahrtzeit. Hebrew. English.הל ףדה לע א"ע 'ב ףד - םירדנ ףד xtq scdlrsc mixcpzkqnlr ¨ ïåùàø÷øô à"ò'áóã íéîøçë íéîøçå íéøãðë íéøãð ééåðéë ìë äðùîá.úåøéæðë úåøéæðå úåòåáùë úåòåáùåRabbi Eli Stefansky. Rabbi Eli Stefansky was raised in New York and Bnei Brak. A graduate of some of the finest yeshivos both in Israel and the States, he learned for a while after his marriage, before successfully entering the real estate business. His Daf Yomi shiurim are streamed live every morning and is watched by p...Download the All Daf App. DAILY DAF YOMI Rabbi Aryeh Lebowitz Rabbi Eli Mansour Rabbi Eluzar Nissan Rubin Rabbi Moshe Elefant Rabbi Shalom Rosner Rabbi Sruly Bornstein Rabbi Shlomie Schwartzberg Rabbi Zecharia Resnik Rabbi Eli Stefansky 41 min 58 sec. Kiddushin 55. Rabbi Eli Stefansky 50 min 42 sec. Kiddushin 54. Rabbi Eli Stefansky 1 h 4 min 24 sec. Kiddushin 53. Rabbi Eli Stefansky 1 h 8 min 20 sec. Kiddushin 52. Rabbi Eli Stefansky 59 min 24 sec.óãä ìò á"òä"ìúåãî óã ÷ú éáùåéìå ãåã úéáì çúôð øå÷î äéäé àåää íåéá" øîàðù.ë"ò ."äãðìå úàèçì íéìùåøéRevised Mishna Yomit Calendar - Machshava from OU - OU Torah. NEW! Revised Mishna Yomit Calendar. We have tweaked the Mishna Yomit calendar to make the next page (Oct. 2020-Mar. 2021) more readable. Download the option (s) of your choice below to assist you with your daily Mishna study!Ou Daf Yomi – Audio and Resources · Real Clear Daf · Hearos al HaDaf · What's the ... Daf Yomi Shiur by R' Simon Wolf. Copyright © 2015 by Rabbi Avrohom Adler.Each Daf in Shas has Machshava depth to it, in some it's easy to find - the Agadata of Shas, and in some it takes some research. The Short Machshava series aims to discover, discuss in short, and give somewhat of an understanding of the Machshava of the Daf. Given by Rabbi Yechezkel Hartman, a Talmid of Rabbi Moshe Shapiro zt"l, and a Magid ...A practical daf-yomi tool that explains and elaborates on one or two topics from each daf. Al Hadaf is a widely used 24-page English-language Daf Yomi journal sent out once a month (in advance of the upcoming dafim), via regular mail or e-mail, for a small annual subscription fee. DAILY DAF YOMI Rabbi Aryeh Lebowitz Rabbi Eli Mansour Rabbi Eluzar Nissan Rubin Rabbi Moshe Elefant Rabbi Shalom Rosner Rabbi Sruly Bornstein Rabbi Shlomie Schwartzberg Rabbi Zecharia Resnik. DAF SERIES JEWISH HISTORY Pesukei HaDaf DAF IN PRACTICE DAF IN DEPTH DAF SUGYA view all series.Welcome to Mercaz Daf Yomi Offical channel! Given to you daily by R' Eli Stefansky, We are dedicated to bringing you daily Daf Yomi but in an entertaining way, doing it one Daf at a time. Our goal ... Bava Metzia Daf 46. Rabbi Yehuda Balsam. Bava Metzia Daf 45. Rabbi Yehuda Balsam. Bava Metzia Daf 44. Rabbi Yehuda Balsam. Load More. Daf Yomi Quiz.Read reviews, compare customer ratings, see screenshots, and learn more about Daf Yomi - הדף היומי. Download Daf Yomi - הדף היומי and enjoy it on your ...Rabbi Elefants Daf Yomi shiur has over 3,000 daily listeners, and covers many of the classic commentaries on the Daf, touching on many practical Halacha rulings. Search Author Search Gemara Kidushin 57 Rabbi Moshe Elefant 44:17 Kidushin 56 Rabbi Moshe Elefant 39:26 Kidushin 55 Rabbi Moshe Elefant 36:19 Kidushin 54 Rabbi Moshe Elefant 44:14Ohr Somayach Weekly Daf - Insights, explanations and comments from the seven pages of Talmud studied in the course of this week's worldwide Daf Yomi cycle by Rav Weinbach, Dean of Ohr Somayach. Al Hadaf has a wonderful bi-weekly newsletter that has been around since the 1990s. It is sent to subscribers for a fee by regular mail or e-mail.Last updated on 1/18/2021, 9:22:52 PM Al Hadaf * POB 791 * Monsey NY, 10952 * Ph. 845-356-9114 * daf yomi talmud study Torah study al hadafThursday October 12, 2023 27 Tishri 5784 Today's Daf is Kiddushin 60 23 days left until we start Bava KamaNot Losing the Script – The King’s Two Sifrei Torah. Rabbi Immanuel Bernstein. “If a corpse will be found on the land” – The Mitzvah of Eglah Arufah. Rabbi Immanuel Bernstein. The Mitzvos of the King and their Reasons. Rabbi Immanuel Bernstein. Blessing and Curse – Two Mountains. Rabbi Immanuel Bernstein. “You are Children to ...זר ףדה לע א"ע ו"ל ףד - ןיטיג ףד î"î ,ïðáøãî éåä úéòéáùäã àëéä ë"âã ,øåù øåëáä éøáãë äèéîù íåùî úååìäìî íéòðîðå ìåáæåøô íéùåò àì íà. MEET THE MEMBERS OF KOLLEL IYUN HADAF. The fRabbi Eli Mansour 41 min 15 sec. Kiddushin 37. Rabbi Eli Summary of the Daf; 1. If a person asks his friend to be Mekadesh a woman for him if his friend is Mekadesh her for himself he is considered a fraudster. 2. If a person instructs a Shli’ach to be Mekadesh a woman for him in a certain place, if he is Mekadesh her in a different it is not a Kidushin. 3. Rabbi Moshe Elefant. Rabbi Moshe Elefant is Chief Operating Officer of OU Kosher and the maggid shiur of the Orthodox Union’s Daf Yomi webcast (whose 1,800 learners a day around the globe make his lectures the most popular Daf in the world). For listeners of the popular Talkline With Zev Brenner radio program, Rabbi Ele... Rabbi Aryeh Lebowitz gives a world renowned Daf Yomi Shiur His Daf Yomi shiurim are streamed live every morning and is watched by participants around the globe, who write in with questions and comments. Eli also began delivering the “8 Minute Shiur” – a review of the day’s Daf in only 8 minutes. This has become extremely popular as well and is watched for both preparation and review. óãäìò á"ò'äóã óã î àøúá àááá øîàã äéîòèì...

Continue Reading